На 01 Декември 2020 GluckIT стана част от сдружение „Национална бизнес мрежа“

nbm

Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004 г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

НБМ е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес, да осигурява информационно своите фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях.

В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Една от основните ни цели е осигуряването на преференциални стоки и услуги за нашите членове. В това отношение ние търсим активно контакти с реномирани доставчици на качествени услуги, които да бъдат полезни за дейността на фирмите ни. В тази връзка и в израз на взаимни интереси и намерения за подобряването и развитието на социалния диалог подписаните споразумения за сътрудничество са насочени към:

  • Обмен на информация
  • Партньорство за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз
  • Съвместно участие в други проекти и инициативи
  • Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, презентации и проучвания
  • Както и дейности от взаимен интерес, одобрени от управителните органи при спазване на принципите за самостоятелност и независимост.